VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SC PROCARIERA M & S SRL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. SC PROCARIERA M & S SRL so sídlom v Com Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Jud. Ilfov, Str. The Salamilor, No. 31, Rumúnsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom J23 / 1271/2018, s registračným kódom 39072517 (ďalej len „ProCariera“ alebo „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.procariera.eu/sk/ (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke. 
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ProCariera (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. 
 3. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť spojenú so sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.

Záujemca o prácu je fyzická osoba a/alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁUJEMCOM O PRÁCU

 1. Záujemca o prácu je fyzická osoba a/alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky.
 2. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:
  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke.
  2. Zaslať svoj životopis Prevádzkovaateľovi, ktorý umožní Prevádzkovateľovi lepšie vyhľadávanie Pracovnej ponuky.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ osobné údaje získava ProCariera, riadi sa také získavanie našimi Pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré nájdete na [http://procariera.eu/sk/pravidla-na-ochranu-osobnych-udajov/].

SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLIENTOM

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Prevádzkovateľ zverejňuje Pracovné ponuky svojich Klientov a je oprávnený zverejniť ich Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Klient zverejní prostredníctvom Prevádzkovateľa Pracovnú ponuku, na základe ním poskytnutých požiadaviek a určí jej obsah. Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi na Webovej stránke.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:
   1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
   2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
   3. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
   4. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktochalebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
   5. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
   6. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
   7. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke.
  4. Ďalšie služby uvedené na Webovej strany: Sprostredkovanie zamestnanca.

VZNIK,  ZMENA A ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   • zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami VOP,
   • využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z databázy Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   • využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   • klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
  3. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v životopise alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cena Služby poskytovanej Prevádzkovateľom na Webovej stránke je bezplatná.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť.. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2019.